fbpx

2021_Kwestionariusz kandydata

BRANŻOWEJ SZKOŁY WIELOZAWODOWEJ I stopnia
W NOWYM SĄCZU”
rok szkolny 2021/2022
§ 1
Rekrutacja uczniów do klas I odbywa się na podstawie zarządzenia Nr. 5/21 Małopolskiego
Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania
dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych szkół
branżowych II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa
małopolskiego na rok szkolny 2021/2022.
Na podstawie § 14 ust.1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 10 stycznia
2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie
oraz § 11baa ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.493 z późn. zm.)
§ 2
Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:
1) Do dnia 31 marzec 2021 r. powołanie komisji rekrutacyjnej;
2) Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 1500
– kandydaci składają wniosek
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej),
a w postępowaniu uzupełniającym od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.
3) Od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie
4) Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
5) Dnia 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym, dnia 16 sierpnia 2021 r. w postępowaniu uzupełniającym.2
6) Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. w przypadku kandydatów zakwalifikowanych składa
się potwierdzenie woli podjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
pojęcia praktycznej nauki zawodu, a w rekrutacji uzupełniającej od 17 sierpnia 2021 r. do
20 sierpnia 2021 r. do godz. 1500
.
7) W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic
kandydata lub kandydat pełnoletni informuje dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia
2021 r. do godz. 1500
. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego
terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której
uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
8) Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne
z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
9) Do dnia 14 lipca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków poświadczanych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu.
10) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r. do godz. 1400
., a w rekrutacji uzupełniającej 23 sierpnia
2021 r.
11) Dnia 2 sierpnia 2021 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole, a dnia 23 sierpnia 2021 r. (dotyczy
rekrutacji uzupełniającej).
12) Od dnia 5 sierpnia 2021 r. do 25 sierpnia 2021 r. – rekrutacja dodatkowa do wyczerpania
wolnych miejsc.
§ 3
Opiekun prawny (rodzic) składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one wcześniej
złożone),
– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu,
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
(dotyczy tylko w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych).3
– orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem (dotyczy tylko w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych).
– zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;
– dwie fotografie (podpisane);
– kserokopia skróconego aktu urodzenia.
§ 4
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną
komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno –kwalifikacyjnej należy:
1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji;
z uwzględnieniem kryteriów przyjęć o których mowa § 6;
2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszenie listy
osób przyjętych do szkoły;
3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego
§ 5
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty:
1) dla wszystkich zawodów wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,3;
2) dla zawodu wynik przedstawiony w procentach z:
a) jednego przedmiotu przypisanego do zawodu,
b) języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,2;
3) przedmioty przypisane dla zawodu:
– plastyka – fryzjer,
– biologia – kucharz,
– geografia – sprzedawca,
– zajęcia techniczne – mechanik pojazdów samochodowych,
– zajęcia techniczne – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
– zajęcia techniczne – stolarz.
4) przeliczanie ocen wyrażonych w stopniach na punkty:
– celującym – po 18 pkt.,
– bardzo dobrym – po 17 pkt.,
– dobrym – po 14 pkt.,4
– dostatecznym – po 8 pkt.,
– dopuszczającym – po 2 pkt.;
5) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.;
6) osiągnięcia w zakresie aktywności społeczne, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
7) za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły maksymalna
liczba punktów – 18 pkt.:
a) konkursy organizowane przez kuratorów oświaty – zasięg ogólnopolski – 10 pkt.,
b) konkursy organizowane przez kuratorów oświaty – zasięg wojewódzki – 7 pkt.,
c) inne zawody wiedzy, artystyczne i sportowe:
– między narodowym – 4 pkt.,
– krajowym – 3 pkt.,
– wojewódzkim – 2 pkt.,
– powiatowym – 1 pkt.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w tej samej
dyscyplinie sportowej, artystycznej itp. na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,
przyjmuje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych
zawodach, z tym że maksymalna liczba nie może przekroczyć 18 punktów.
§ 6
1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku postępowania
rekrutacyjnego metodą elektroniczną:
1) uzyskali co najmniej 40 punktów;
2) posiadają ocenę zachowania, co najmniej poprawną;
2. W przypadku:
1) dużego zainteresowania w pierwszej kolejności brani będą pod uwagę kandydaci z
najwyższą ilością punktów;
2) wolnych miejsc komisja rekrutacyjna może obniżyć dolną granicę punktową i dokonać
rekrutacji metodą tradycyjną;
3) równorzędnych wyników pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
a) sieroty oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
b) osoby, których rodzeństwo uczęszcza do BSW
c) kandydaci, którzy uzyskali największą ilość punktów z egzaminu ośmioklasisty.
3. Ocena naganna i nieodpowiednia zachowania powoduje negatywny wynik postępowania
kwalifikacyjnego bez względu na ilość uzyskanych punktów.5
4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim.
5. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest systemem elektronicznym i w sposób tradycyjny
(do wyczerpania wolnych miejsc).
§ 7
1. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę umieszczenia
kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
2. Decyzja szkolnej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie może być zmieniana w trybie
administracyjnym
§ 8
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Nowy Sącz, dnia 07.04.2021 r