fbpx

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do oddziałów pierwszych

NIEPUBLICZNEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

o nazwie

„ZASADNICZEJ SZKOŁY WIELOZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU”

rok szkolny 2018/2019

§ 1

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywa się na podstawie art.154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

w związku art. 308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. u. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) i na podstawie art. 149 ust.1 i 4, art. 155 ust. 1 i 4, art. 165 ust. 1 i 3, art.141 ust 1 i 2, art. 161 ustawy Prawo oświatowe oraz § 11 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego …. dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

(Dz. u. z 2017 r. poz. 586) i zarządzenia Nr 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w Krakowie z dnia 25 stycznia 2018 r. (NP.537.1.2018.AP).

§2

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

1) Dnia 28 luty 2018 r. powołanie komisji rekrutacyjnej;

2) Od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018.r. do godz.1500 – kandydaci składają dokumenty (zgłoszenie i wniosek) do wybranej szkoły.

Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej i zapisaniu go w systemie, drukują i dostarczają podpisany wniosek do sekretariatu gimnazjum,do którego kandydat uczęszczał. W przypadku, gdy gimnazjum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej kandydaci muszą zalogować się do systemu (hasło zostanie ustalone podczas procesu wyboru szkoły). Po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej i zapisaniu go w systemie ,należy wniosek  wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

3) Od 23 kwietnia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. – weryfikacja prze komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny, o których mowa w art.20t ustawy o systemie oświaty.

4) Od 22 do 26 czerwca 2018 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

5) Dnia 29 czerwca 2018 r. godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

6) Do 3 lipca 2018 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

7) Do 9 lipca 2018 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

– oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone,

– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

8) Dnia 10 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

9) Dnia 11 lipca 2018 r. – poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

10) Od dnia 11 lipca 2018 r. do 23 sierpnia 2018 r. – rekrutacja dodatkowa do wyczerpania wolnych miejsc metodą tradycyjną;

§3

Kandydaci do szkoły składają następujące dokumenty:

1) wiosek (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej) o przyjęcie do szkoły, który składają w szkole pierwszego wyboru;

2) poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;

3) poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;

4) w przypadku ubiegania się o przyjęcie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;

5) zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;

6) dwie fotografie (podpisane);

7) kwestionariusz osobowy;

8) kserokopia skróconego aktu urodzenia.

§4

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuję szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno –kwalifikacyjnej należy:

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji; z uwzględnieniem kryteriów przyjęć o których mowa § 5;

2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły;

3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego

§5

Przy kwalifikacji do klasy pierwszej w zawodzie, bierze się pod uwagę::

1) liczbę punktów uzyskanych za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu (można uzyskać  – 100 pkt).;

2) liczbę punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum(można uzyskać – 80 pkt.)

3) liczbę punktów za szczegółowe osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (może uzyskać, co najwyżej 20 pkt.);

4) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania o których mowa w pkt. 1 – 3 (Szkolnego regulaminu rekrutacji) wynosi –200 pkt..

2.   Punkty(dla wszystkich zawodów) przelicza się z następujących obowiązkowych zajęć:

języka polskiego, matematyki, języka obcego;

1) punkty z zajęć edukacyjnych przypisanych dla zawodu:

a) fryzjer – (plastyka),

b) kucharz – (biologia),

c) sprzedawca – (geografia)

d) mechanik pojazdów samochodowych – (zajęcia techniczne),

e) tapicer – (zajęcia techniczne),

f) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – (zajęcia techniczne),

2) przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

a) celujący – 20 pkt.,

b) bardzo dobry – 16 pkt.,

c) dobry – 12 pkt.,

d) dostateczny – 8 pkt.,

e) dopuszczający – 2 pkt.;

3.Liczbę punktów za szczegółowe osiągnięcia ucznia – 20 pkt., przy czym:

1) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.;

2) za szczególne osiągnięcia ucznia  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum , co najmniej  20 pkt.  w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty kandydaci otrzymują:

a) laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 7 pkt.,

b) laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 7 pkt.,

c) finalista konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 pkt.,

d) finalista konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 7 pkt.,

e) laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów ( informatycznej, matematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej otrzymuje  – 5 punktów.

3) za uzyskane miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) co najmniej  – 2 punkty z godnie z załącznikiem nr. 1;

4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej(%)

1) dla zadań z zakresu:

a) język polski,

b) historia i wiedza o społeczeństwie,

c) matematyka,

d) przedmioty przyrodnicze(biologia, geografia, fizyka, chemia),

e) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,

2) przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 pkt.-jeden procent   w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

 

5. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

 § 6 

1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego metodą elektroniczną:

1) uzyskali co najmniej 40 punktów;

2) posiadają ocenę zachowania, co najmniej poprawną;

2. W przypadku:

1) dużego zainteresowania w pierwszej kolejności brani będą pod uwagę kandydaci z najwyższą ilością punktów;

2) wolnych miejsc komisja rekrutacyjna może obniżyć dolną granicę punktową i dokonać rekrutacji metodą tradycyjną;

3) równorzędnych wyników pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzony opinią publicznej poradni specjalistycznej,

c) kandydaci, którzy uzyskali większą ilość punktów z egzaminu gimnazjalnego.

3. Ocena naganna i nieodpowiednia zachowania powoduje negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego bez względu na ilość uzyskanych punktów.

4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2.pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.20002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 r., Nr 13, poz. 125 ze zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe orzeczenie o braku przeciw wskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

5. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest systemem elektronicznym i w sposób tradycyjny

( do wyczerpania wolnych miejsc).

 § 7 

 

1. Umieszczeni na listach przyjętych potwierdzają wolę nauki w Niepublicznej Branżowe Szkole I Stopnia o nazwie „Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa” poprzez dostarczenie oryginałów:

1) świadectwa ukończenia gimnazjum;

2) zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

3) umowy o pracę w celu przygotowania w zawodzie.

2. Do dokumentów o których mowa w ust.1 kandydat dołącza kartę informacyjną z gimnazjum otrzymaną z medycyny szkolnej.

§8

1. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę umieszczenia kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

2. Decyzja szkolnej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie może być zmieniana w trybie administracyjnym

 

§9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Nowy Sącz, dnia 28.02.2018 r.

Facebook