fbpx
VULKAN

Kwestionariusz kandydata

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do oddziałów pierwszych

BRANŻOWEJ SZKOŁY WIELOZAWODOWEJ I stopnia

W NOWYM SĄCZU

rok szkolny 2024/2025

 

 

 • 1

Rekrutacja uczniów do klas I odbywa się na podstawie zarządzenia Nr. 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych szkół branżowych I stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.

 • 2

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

1) Do dnia 31 marzec 2024 r. powołanie komisji rekrutacyjnej;

2) Od 14 maja do 04 lipca 2024 r. – kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej),

a w postępowaniu uzupełniającym od 17 lipca 2024 r. do 4 sierpnia 2024 r.

3) Od 14 maja do 11 lipca 2024 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

4) Od 21 czerwca do 4 lipca 2024 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty.

5) Dnia 11 lipca 2024 r. do godz. 12.00  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym, a do dnia 30 lipca 2023 r. do godz. 12.00 w postępowaniu uzupełniającym.

6) Od 11 lipca do 15 lipca 2024 r., a w rekrutacji uzupełniającej od 30 lipca do 01 sierpnia 2024 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty; o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do

pojęcia praktycznej nauki zawodu;

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, (dotyczy zawodu mechanik pojazdów samochodowych);

– orzeczenie psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (dotyczy zawodu mechanik pojazdów samochodowych).

7) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 16 lipca 2024 r. do godz. 12.00., a w rekrutacji uzupełniającej 02 sierpnia 2024 r .do godz. 12.00.

8) Dnia 17 lipca 2024 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej  kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole i dnia 05 sierpnia 2024 r. (dotyczy rekrutacji uzupełniającej)..

 • 3

Opiekun prawny (rodzic) składa w sekretariacie szkoły dodatkowo następujące dokumenty:

– oryginał umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

– dwie fotografie (podpisane);

– kserokopia skróconego aktu urodzenia.

 • 4
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 2. Do zadań szkolnej komisji kwalifikacyjnej należy:

1) podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego;

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 • 5
 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty:

1) dla wszystkich zawodów wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) języka polskiego,
 2. b) matematyki

– mnoży się przez 0,35;

2) dla zawodu wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) jednego przedmiotu przypisanego do zawodu,
 2. b) języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,3;

3) przedmioty przypisane dla zawodu:

– plastyka – fryzjer,

– biologia – kucharz,

– geografia – sprzedawca,

– technika – mechanik pojazdów samochodowych,

– technika – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

4) przeliczanie ocen wyrażonych w stopniach na punkty:

– celującym – po 18 pkt.,

– bardzo dobrym – po 17 pkt.,

– dobrym – po 14 pkt.,

– dostatecznym – po 8 pkt.,

– dopuszczającym – po 2 pkt.;

5) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.;

6) osiągnięcia w zakresie aktywności społeczne, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

7) za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły maksymalna liczba punktów – 18 pkt.:

 1. a) konkursy organizowane przez kuratorów oświaty – zasięg ogólnopolski – 10 pkt.,
 2. b) konkursy organizowane przez kuratorów oświaty – zasięg wojewódzki – 7 pkt.,
 3. c) inne zawody wiedzy, artystyczne i sportowe:

– między narodowym – 4 pkt.,

– krajowym – 3 pkt.,

– wojewódzkim – 2 pkt.,

– powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w tej samej dyscyplinie sportowej, artystycznej itp.  na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,  przyjmuje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba nie może przekroczyć 18 punktów.

 • 6
 1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego metodą elektroniczną:

1) uzyskali co najmniej 40 punktów;

2) posiadają ocenę zachowania, co najmniej poprawną;

 1. W przypadku:

1) dużego zainteresowania w pierwszej kolejności brani będą pod uwagę kandydaci z najwyższą ilością punktów;

2) wolnych miejsc – komisja rekrutacyjna, może obniżyć dolną granicę punktową i dokonać rekrutacji metodą tradycyjną;

3) równorzędnych wyników pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

 1. a) kandydaci, którzy uzyskali wyższą ilość punktów z egzaminu ośmioklasisty,
 2. b) osoby, których rodzeństwo uczęszcza do BSW I st.
 3. Ocena zachowania naganna i nieodpowiednia powoduje negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego bez względu na ilość uzyskanych punktów.
 4. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest systemem elektronicznym i w sposób tradycyjny

(do wyczerpania wolnych miejsc).

 • 7
 1. Szkolna komisja rekrutacyjna sporządza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej i podaje do publicznej wiadomości.
 2. Decyzja szkolnej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie może być zmieniana w trybie administracyjnym.