fbpx
VULKAN

Kwestionariusz kandydata

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do oddziałów pierwszych

BRANŻOWEJ SZKOŁY WIELOZAWODOWEJ I stopnia

W NOWYM SĄCZU

rok szkolny 2022/2023

§ 1

Rekrutacja uczniów do klas I odbywa się na podstawie zarządzenia Nr. 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz § 11baa ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.493 ze zm.)

§ 2

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

1) Do dnia 31 marzec 2022 r. powołanie komisji rekrutacyjnej;

2) Od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. – kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej),

a w postępowaniu uzupełniającym od 27 lipca 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r.

3) Od 16 maja 2022 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

4) Od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty.

5) Dnia 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym, a do dnia 9 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 w postępowaniu uzupełniającym.

6) Do 25 lipca 2022 r., a w rekrutacji uzupełniającej do 17 sierpnia 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły;

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty; o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do

pojęcia praktycznej nauki zawodu;

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

dotyczy zawodu mechanik pojazdów samochodowych;

7) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26 lipca 2022 r. do godz. 12.00., a w rekrutacji uzupełniającej 18 sierpnia 2022 r .do godz. 12.00.

8) Dnia 26 lipca 2022 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole i dnia 18 sierpnia 2022 r. (dotyczy rekrutacji uzupełniającej)..

§ 3

Opiekun prawny (rodzic) składa w sekretariacie szkoły dodatkowo następujące dokumenty:

– oryginał umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

– dwie fotografie (podpisane);

– kserokopia skróconego aktu urodzenia.

§ 4

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

2. Do zadań szkolnej komisji kwalifikacyjnej należy:

1) podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego;

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§ 5

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty:

1) dla wszystkich zawodów wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) matematyki

– mnoży się przez 0,35;

2) dla zawodu wynik przedstawiony w procentach z:

a) jednego przedmiotu przypisanego do zawodu,

b) języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,3;

3) przedmioty przypisane dla zawodu:

– plastyka – fryzjer,

– biologia – kucharz,

– geografia – sprzedawca,

– technika – mechanik pojazdów samochodowych,

– technika – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

– technika stolarz.

4) przeliczanie ocen wyrażonych w stopniach na punkty:

celującym – po 18 pkt.,

– bardzo dobrym – po 17 pkt.,

– dobrym – po 14 pkt.,

– dostatecznym – po 8 pkt.,

– dopuszczającym – po 2 pkt.;

5) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.;

6) osiągnięcia w zakresie aktywności społeczne, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

7) za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły maksymalna liczba punktów – 18 pkt.:

a) konkursy organizowane przez kuratorów oświaty – zasięg ogólnopolski – 10 pkt.,

b) konkursy organizowane przez kuratorów oświaty – zasięg wojewódzki – 7 pkt.,

c) inne zawody wiedzy, artystyczne i sportowe:

– między narodowym – 4 pkt.,

– krajowym – 3 pkt.,

– wojewódzkim – 2 pkt.,

– powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w tej samej dyscyplinie sportowej, artystycznej itp. na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyjmuje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba nie może przekroczyć 18 punktów.

§ 6

1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego metodą elektroniczną:

1) uzyskali co najmniej 40 punktów;

2) posiadają ocenę zachowania, co najmniej poprawną;

2. W przypadku:

1) dużego zainteresowania w pierwszej kolejności brani będą pod uwagę kandydaci z najwyższą ilością punktów;

2) wolnych miejsc – komisja rekrutacyjna, może obniżyć dolną granicę punktową i dokonać rekrutacji metodą tradycyjną;

3) równorzędnych wyników pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a) kandydaci, którzy uzyskali wyższą ilość punktów z egzaminu ośmioklasisty,

b) osoby, których rodzeństwo uczęszcza do BSW I st.

3. Ocena zachowania naganna i nieodpowiednia powoduje negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego bez względu na ilość uzyskanych punktów.

4. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest systemem elektronicznym i w sposób tradycyjny

(do wyczerpania wolnych miejsc).

§ 7

1. Szkolna komisja rekrutacyjna sporządza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej i podaje do publicznej wiadomości.

2. Decyzja szkolnej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie może być zmieniana w trybie administracyjnym.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nowy Sącz, dnia 10.03.2022 r.