fbpx

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do oddziałów pierwszych

BRANŻOWEJ SZKOŁY Wielozawodowej I STOPNIA

W NOWYM SĄCZU”

rok szkolny 2020/2021

 

 • 1

Rekrutacja uczniów do klas I odbywa się na podstawie zarządzenia Nr. 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art.25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.493 z późn. zm.)

 • 2

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

1) Dnia 28 luty 2020 r. powołanie komisji rekrutacyjnej;

2) Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 1500 – kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej)

3) Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

4) Od 31lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje.

5) Do dnia 11 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny.

6) Dnia 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7) Od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

8) Od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole.

9) Dnia 19 sierpnia 2020 r. do godz. 1400  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10) Dnia 19 sierpnia 2020 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej  kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

11) Od dnia 19 sierpnia 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r. rekrutacja dodatkowa do wyczerpania wolnych miejsc metodą tradycyjną;

 • 3

W wyżej wymienionym terminie kandydaci składają wiosek o przyjęcie do szkoły.

(wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej)

 • 4

Rodzic kandydat potwierdza wolę przyjęcia do szkoły do której został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

(o ile nie zostały one wcześniej złożone),

– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

– orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. (dotyczy tylko w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych)

– zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;

– dwie fotografie (podpisane);

– kserokopia skróconego aktu urodzenia.

 • 5
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuję szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno –kwalifikacyjnej należy:

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji;

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć o których mowa § 6;

2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły;

3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego

 • 6
 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty:

1) dla wszystkich zawodów wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) języka polskiego,
 2. b) matematyki

– mnoży się przez 0,3;

2) dla zawodu wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) jednego przedmiotu przypisanego do zawodu,
 2. b) języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,2;

3) przedmioty przypisane dla zawodu:

– plastyka – fryzjer,

– biologia – kucharz,

– geografia – sprzedawca,

– zajęcia techniczne – mechanik pojazdów samochodowych,

– zajęcia techniczne – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

4) przeliczanie ocen wyrażonych w stopniach na punkty:

– celującym – po 18 pkt.,

– bardzo dobrym – po 17 pkt.,

– dobrym – po 14 pkt.,

– dostatecznym – po 8 pkt.,

– dopuszczającym – po 2 pkt.;

5) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.;

6) osiągnięcia w zakresie aktywności społeczne, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

7) za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły maksymalna liczba punktów – 18 pkt.:

 1. a) konkursy organizowane przez kuratorów oświaty – zasięg ogólnopolski – 10 pkt.,
 2. b) konkursy organizowane przez kuratorów oświaty – zasięg wojewódzki – 7 pkt.,
 3. c) inne zawody wiedzy, artystyczne i sportowe:

– między narodowym – 4 pkt.,

– krajowym – 3 pkt.,

– wojewódzkim – 2 pkt.,

– powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyjmuje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 • 7
 1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego metodą elektroniczną:

1) uzyskali co najmniej 40 punktów;

2) posiadają ocenę zachowania, co najmniej poprawną;

 1. W przypadku:

1) dużego zainteresowania w pierwszej kolejności brani będą pod uwagę kandydaci z najwyższą ilością punktów;

2) wolnych miejsc komisja rekrutacyjna może obniżyć dolną granicę punktową i dokonać rekrutacji metodą tradycyjną;

3) równorzędnych wyników pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

 1. a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. b) kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzony opinią publicznej poradni specjalistycznej,
 3. c) kandydaci, którzy uzyskali większą ilość punktów z egzaminu ośmioklasisty.
 4. Ocena naganna i nieodpowiednia zachowania powoduje negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego bez względu na ilość uzyskanych punktów.
 5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.
 6. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest systemem elektronicznym i w sposób tradycyjny

( do wyczerpania wolnych miejsc).

 • 8
 1. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę umieszczenia kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
 2. Decyzja szkolnej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie może być zmieniana w trybie administracyjnym
 • 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Nowy Sącz, dnia 04.04.2020 r.

Facebook